SZERZŐDÉS

A bérleti szerződés aláírásával az Ügyfél megerősíti, hogy teljes mértékben megértette és elfogadja az alább említett szerződési feltételeket.

A bérleti szerződés aláírásával az Ügyfél felhatalmazza a Szofiz Real Estate Kft.-t a bérleti szerződéshez szükséges személyes adatok feldolgozására és azoknak a szükséges időtartamig történő tárolására.

Ezen felül pedig a szerződés aláírásával egyidejűleg az Ügyfél felhatalmazza a Szofiz Real Estate Kft. -t, hogy bármely, az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatás okán felmerült költség összegével megterhelheti hitelkártyáját, vagy pedig annak ellenértékét levonhatja az általa, a Társaság számára a gépjármű átvételét megelőzően nyújtott letét összegéből.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 

Autókölcsönzéshez az Ügyfélnek rendelkeznie kell érvényes járművezetői engedéllyel, személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, amit az autó átvételekor/átadásakor kell bemutatnia.

A bérleti szerződés értelmében minden a jármű vezetője olyan személy lehet, aki 22. életévét betöltötte és hároméves járművezetői engedéllyel, valamint tapasztalattal rendelkezik.

Csak az autót bérlő és a bérleti szerződést aláírásával ellátó személy jogosult vezetni az autót, ezen jogosultságát utastársára, rajta kívül álló más személyre írásbeli meghatalmazás útján sem ruházhatja át.

ÁRAINK 

A bérleti díjak tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA), a CASCO – és az általános gépjármű-felelősségbiztosítást, a 24 órás közúti segítségnyújtást, valamint Magyarország egész területén érvényes autópálya matricát. További szolgáltatások felár ellenében vehetők igénybe.

Árszabás tekintetében egy nap alatt 24 egymást követő óra értendő az átadás időpontjától számítva (pl. reggel 08:00 órától másnap reggel 07:59 óráig terjedő időszak), egy hét hét egymást követő naptári napot foglal magába, tehát átadás napja + 6 naptári nap, egy hónap alatt pedig harminc egymást követő naptári nap értendő.

BIZTOSÍTÁS 

A bérleti díjak tartalmazzák a CASCO-biztosítást, továbbá magukban foglalják az általános gépjármű-felelősségbiztosítást is.

Lopás esetén a bérlő köteles megtéríteni a bérlemény biztosítási értékének 20%-át abban az esetben, ha a gépjárműhöz tartozó indítókártya és dokumentumok Társaságunk birtokába visszakerülnek. Ellenkező esetben a bérlő a gépjármű teljes vételi értékét köteles megfizetni.

A gumiabroncsok és a felnik nem biztosítottak, és a bérlő a kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

Az indítókártyák és a dokumentumok nem biztosítottak, ezért elvesztésük vagy károsodásuk esetén az ügyfél a szerződés aláírásával kötelezettséget vállal a pótlásuk miatt felmerülő összes költség fedezésére.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A bérleti díj az igényelt többletszolgáltatásokkal egyetemben a bérleti időszak kezdete előtt előre fizetendő, majd a végleges elszámolásra és esetleges korrekciókra a tényleges időtartam alapján, pontos adatok birtokában a bérleti időszak végén kerül sor.

Lehetőség van a bérleti díj hitelkártyával vagy bankkártyával történő kiegyenlítésére, továbbá közvetlen banki átutalásra is. Ezen felül mód nyílik készpénzben történő fizetésre is.

A bérleti szerződés értelmében, amennyiben az ügyfél bármely költség teljesítésével késedelembe esik, a késedelmes naptári napok után 0,5 %-os mértékű késedelmi kamatot számítunk fel, amelyet további felszólítás nélkül, automatikusan érvényesítünk.

Abban az esetben, ha az ügyfél a bérlet időtartamának lejárta előtt kezdeményezi a jármű visszaadását, eltérő megállapodás hiányában nem áll módunkban a fennmaradó összeg visszatérítésére.

LETÉT

Az autó átvételekor az ügyfélnek, mint bérlőnek érvényes hitelkártyával vagy bankkártyával (Visa, MasterCard, American Express) kell rendelkeznie, amelyet be kell mutatnia és amelyen megfelelő hitelkeret áll rendelkezésre a letét érvényesítésére.

A bérleti időszak kezdete előtt 350.000 HUF-nak, azaz háromszázötvenezer magyar forintnak megfelelő letétet érvényesítünk, amely szükség esetén banki átutalással is teljesíthető.

A letét összege a bérleti idő lejárta után visszatérítendő, abból a bérlet időszaka alatt esetlegesen felmerült károk, valamint a harmadik felekkel szemben kiszabott bírságok és egyéb követelések teljesítendők. A letét összegéből kielégítendő követelések elmaradása esetén a letét összege a bérlet lejártával egy időben visszatérítésre kerül.

AUTÓ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

Az igényelt autó legalább 60%-ra feltöltött akkumulátorral, tisztán, jó műszaki állapotban kerül az ügyfél részére átadásra, mégpedig egy átadás – átvételi jegyzőkönyv aláírásával, melyben feltüntetésre kerül az autó aktuális műszaki állapota. A dokumentum aláírásával az ügyfél elfogadja az autó állapotát a leírtaknak megfelelően. Eltérő megállapodás hiányában a gépjárművet az ügyfél tiszta állapotban, legalább olyan töltöttségi szinten köteles visszaszolgáltatni, ahogyan azt átvette. Ellenkező esetben ugyanis külön díj kerül felszámolásra. Ez alól az az eset kivétel képez, ha az ügyfél az autót rövid, 2 órát nem meghaladó időtartamra veszi igénybe.

BÉRLEMÉNY HASZNÁLATA, KORLÁTOZÁSOK

A bérleti szerződés és az ahhoz tartozó díjszabás értelmében a megtehető távolság 300 km/nap, de legfeljebb 6500 km havonta. Az előzőekben jelzett keret túllépése esetén külön díjat számolunk fel. A többletköltség mértéke 0,5 EUR+ÁFA / km minden, a keretet meghaladó km esetén.

Amennyiben ügyfelünk úgy kívánja, külön megállapodás és egyedi szerződés értelmében lehetőséget biztosítunk korlátlan autóhasználatra, mely esetben az előzőekben jelzett napi és havi maximum megtehető km nem releváns.

Gépjármű-használat:

A bérlő a gépjármű használatakor köteles jóhiszeműen – a közlekedési és a vonatkozó jogszabályok, valamint a bevált gyakorlat betartásával – eljárni, továbbá köteles a járművet olyan állapotban visszaadni, ahogyan azt átvette.

Az autóban tilos a dohányzás, valamint kábítószer és alkohol fogyasztása!

A Szofiz Real Estate Kft. -vel kötött írásos megállapodás hiányában a bérlemény csak Magyarország területén használható, az az ország határain kívül nem vezethető.

Tilos a járművet nem hivatalos utakon, továbbá minden olyan úton és felületen vezetni, ami veszélyeztetheti és károsíthatja az autó gumiabroncsait, felnijeit, felfüggesztéseit vagy egyéb részeit és alkatrészeit.

Ezen felül tilos az autót versenypályára vinni, vele bármilyen hivatalos vagy nem hivatalos versenyen részt venni.

Az autót nem szabad vezetési órák teljesítése céljából, továbbá fizetett személyszállításra, veszélyes áruk vagy állatok szállítására alkalmazni.

Tilos az autót olyan automatikus autómosóban mosni, amely forgó kefét használ.

Autó meghibásodása esetén a Szofiz Real Estate Kft. lehetőség szerint a meghibásodott bérleménnyel megegyező típusú csereautót biztosít a bérlő számára.

Az autóink távfelügyelettel és nyomkövetéssel rendelkeznek, így minden, a szerződésben foglalataktól eltérő magatartás – az esetlegesen fellépő bírságok meghatározása céljából – Társaságunk által monitorozható. Ez az információ célhoz kötötten, visszamenőleges hatállyal is rendelkezésünkre áll.

HARMADIK FELEK KÖVETELMÉNYEI

Amennyiben az ügyfél a bérleti időszak alatt harmadik személyeknek kárt okoz, vagy a jogszabályok előírásainak be nem tartása miatt bírsággal sújtják (pl. megszabott sebességhatár túllépése, parkolási bírság), ezért a kárért a bérleti időszak végeztével is felelősséggel tartozik.

A bérleti szerződés aláírásával és az általános szerződési feltételek elfogadásával az ügyfél felhatalmazza a Szofiz Real Estate Kft.-t az összes bírság, díj vagy bármilyen olyan többletköltség levonására és követelésére, amely Társaságunknál az ügyfél cselekménye nyomán merült fel.

TÖBBLETKÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSA

Harmadik felekkel szemben kiszabott pénzbírságok, továbbá harmadik félnél felmerült káresemény esetén az ügyfél a harmadik felek esetleges igényei mellett 7.000 HUF+ÁFA köteles megfizetni Társaságunk részére térítési díj jogcímén.

Az autó 60 % alatti akkumulátor töltöttségi szinttel történő visszaszolgáltatása esetén az ügyfél vállalja, hogy Társaságunk 15.000 HUF+ÁFA többletköltséget számít fel, kivéve akkor, ha az ügyfél – az előzőekben már részletezettek szerint – rövid időtartamra veszi igénybe a Szofiz Real Estate Kft. szolgáltatását.

Abban az esetben, ha az ügyfél a bérleményt nem az általa vállalt tiszta állapotban szolgáltatja vissza, ezért a szükséges tisztítás mértékétől függően 10.000 – 25.000 HUF+ÁFA összeget számítunk fel.

Amennyiben az autó hiányosan, felszerelés nélkül (ideértve a gépjármű indítókártyáit és okmányait is) vagy azt megrongálva kerül vissza birtokunkba, az ügyfél – a sérült felszerelés cseréjének költségén túlmenően – 15.000 HUF+ÁFA -nak megfelelő összeget köteles fizetni.

Amennyiben az ügyfél, mint bérlő az autó vezetését átengedi rajta kívül álló és Társaságunkkal szerződéses viszonyban bérlőként nem álló személynek, továbbá, ha a járművet a fentiekben megjelölt szolgáltatásnyújtásra vagy tiltott dolog szállítására használja, akkor 150.000 HUF+ÁFA többletköltséggel sújtandó.

Az autóban történő dohányzás, valamint alkohol vagy kábítószer fogyasztása 100.000 HUF+ÁFA többletköltséget von maga után.

Abban az esetben, ha az ügyfél hibájából az akkumulátor lemerül, a bérlő 30.000 HUF+ÁFA-t köteles Társaságunk részére – az autó legközelebbi töltőállomásra történő szállításának díján felül – többletköltségként fizetni.

Abban az esetben, ha az ügyfél a bérleményt automata mosodában mosatja, 150.000 HUF+ÁFA-nak megfelelő összeget köteles fizetni az esetlegesen felmerült károkon felül.

Ha az autót a bérlő a bérleti időszak végén nem adja vissza, akkor az ügyfélnek – eltérő megállapodás hiányában – a többletnapok után a szokásos díj háromszorosát kell megtérítenie.

Ezen túlmenően, ha a késedelmes visszatérés a Szofiz Real Estate   Kft. számára üzleti veszteséggel jár, akkor az ügyfél köteles fedezni ezt az üzleti veszteséget is, mint felmerült kárt.